مقالات

مهندس رحمان امامی- کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
تهیه کننده : مهندس رحمان امامی کارشناس ارشد مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری
تهیه کنندگان :مهندس علی اکبر ندرلو - مهندس پیمان دوامی  مدیر و معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
دنیای اقتصاد- گروه بازرگانی
تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه