مقالات

تهیه کنندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 2- دکتر سولماز کاظم علیلو: دکتری علوم خاک، مسئول باشگاه کشاورزان و مسئول روابط عمومی استان آذربایجان ...