اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل به نقل از مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: