برگزاری جلسه کمیسیون معاملات امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت)

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) گزارش داد:

جلسه باز گشایی پاکات مناقصه امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان (جیرفت) برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید