جشنواره فروش کود

.

.

 

 

  1. اسید هیومیک غنی شده مایع که سبب بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی،زیستی و تجدید حیاط میگردد و همچنین باعث افزایش کمی و کیفی محصول ،محرک رشد گیاه ،افزایش ظرفیت و توان تبادلات کاتیونی خاک میشود
  2. ماکرو مایع  8-10-12 که با محلول پاشی آن در  مزرعه زعفران  در دوره کوتاه رشد ، موجب درشت شدن پیازها و گل آوری آنان در سال بعد و نهایتاً افزایش تولید در مزرعه زعفران می شود.
  3. آلی گوگردی گرانوله که با مصرف آن باعث اصلاح ph خاک ، افزایش ماده آلی خاک و  موجب تبدیل گوگرد به شکل قابل جذب برای گیاه (سولفات ) میشود
  4. کود های آلی جامد   که باعث بهبود خواص فیزیکی ،شیمیایی و فعالیت های زیستی خاک میشوند و  با مصرف آن بخشی از عناصر غذایی موجود در خاک بلافاصله در اختیار گیاه قرار داده میشود
  5. آلی مایع ویوامکس که با مصرف آن بخشی از عناصر غذایی موجود در خاک بلافاصله در اختیار گیاه قرار داده میشود و گیاه را در برابر تنش های محیطی (تنش خشکی ،تنش دمایی،......) مقاوم میسازد.
  6. کود زیستی پروبیو 96 با توجه به اینکه پروبیوتیک های گیاهی گروه مهمی از میکروارگانیسم ها هستند و  با حضور در اطراف ریشه گیاه اثرات مفیدی بررشد گیاهان خواهند داشت و همچنین سبب توقف رشد یا مرگ بیمارگرهای گیاهی می شوند .
  7. نیترات پتاسیم یک کود کاملا محلول درآب است که می توان از آن درهرمرحله ازرشد گیاه استفاده نمود.ازت موجود دراین کود باعث بهبود رشد رویشی می شود وپتاسیم آن دربهبود کیفیت،افزایش مقاومت به خشکی،شوری و آفات و بیماریها بسیارموثراست.نیترات پتاسیم کود بسیار مناسبی برای برطرف کردن کمبود پتاسیم در هر مرحله از رشد گیاه است.