معرفی اعضا هیئت مدیره

  • عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی و رئیس هیئت مدیره

  • حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مديرعامل

  • علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی

  • تورج منصوری عضو هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی
  • شمس الله ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون فنی و امور تولیدی