یادداشت های مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت

...........................................

.................................................................................

.........................................................

......................................................................

.......................................................................

................................................................................................

.......................................................

....................................

..........................................................

 

.........................................................

...........................

...............................................................................................

...............................................................................

......................................................