یادداشت های مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

............................................

........................................................................

.................................................................................

.........................................................

......................................................................

.......................................................................

................................................................................................

.......................................................

....................................

..........................................................

 

.........................................................

...........................

...............................................................................................

...............................................................................

......................................................