مدیران ستادی

 

فردین شورج
 
 
جناب آقای فردین شورج
عضو هیات مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی
 
جناب آقای تورج منصوری
معاون امور فنی، تولیدی و بازرگانی
 
جناب آقای شمس‌ا... ملازاده
مشاور معاونت در امور بازرگانی
 
جناب آقای علیرضا خالقی
مدیر بازرگانی داخلی
 
جناب آقای جواد رضایی
 
 
جناب آقای حسین زمانی
سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان
 
جناب آقای فتاح شعبانی
رئیس اداره ارزشیابی
 
جناب آقای مجیدزاده
مدیر امور تولید کود و سم
 
جناب آقای محمدرضا نجار نیارکی

 

 
 
رئیس هیات مدیره
 
جناب آقای عباس کشاورز
 
 
جناب آقای حمید رسولی
مشاور مدیرعامل در امور استانها
 
جناب آقای علی بازوند
مدیر حسابرسی و بازرسی
 
جناب آقای غلامرضا طریقت
ذیحساب و مدیر امور مالی
 
جناب آقای محمود خون‌زر
 
 
جناب آقای زرافروز
مدير مركز تحقيقات كاربردی نهاده های كشاورزی
 
جناب آقای علی‌اصغر سلیمی
مدیر امور حقوقی و قراردادها
 
جناب آقای رضا صفری
مدیر حراست
 
جناب آقای رسول فلاح
مدیر امور تولید بذر و نهال
 
جناب آقای علی مسعودی‌فر
مدیر امور توزیع، حمل و نگهداری
 
جناب آقای فیروز هرمزی