کودمیکروبی فسفاته(واحد تولیدی حسین محمدی)

کودمیکروبی فسفاته(واحد تولیدی حسین محمدی)

تعداد بازدید : 257

.

نام کود:

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: حسین محمدی

بسته بندی :کیسه25  کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 12،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده