کود مخلوط شیمیایی 20-20-20(حیدراسماعیلی)

کود مخلوط شیمیایی 20-20-20(حیدراسماعیلی)

تعداد بازدید : 345

نام کود: مخلوط شیمیایی 20-20-20

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: حیدر اسماعیلی

بسته بندی :کیسه 1و10و25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:50،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده