کود ماکروجامد36-12-12(حیدر اسماعیلی)

کود ماکروجامد36-12-12(حیدر اسماعیلی)

تعداد بازدید : 364

نام کود: ماکروجامد36-12-12

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: حیدراسماعیلی

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:51،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده