کود مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15(کاوندیش شیمی کرمان)

کود مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15(کاوندیش شیمی کرمان)

تعداد بازدید : 430

نام کود:  مخلوط شیمیایی جامد1-15-8-15

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: کاوندیش شیمی کرمان

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:15،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده