کودزیستی جامد ( تولیدی حسین محمدی)

کودزیستی جامد ( تولیدی حسین محمدی)

تعداد بازدید : 448

تا

1397/11/17

نام کود: زیستی جامد 

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: واحد تولیدی حسین محمدی

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 9،900

هزینه حمل :بعهده فروشنده