کود کلرور پتاسیم پودری- شرکت

کود کلرور پتاسیم پودری- شرکت

تعداد بازدید : 846

قیمت برای هرکیلوگرم/ریال

6000

نام کود: کلرور پتاسیم پودری

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  تولیدکنندگان داخلی

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 6،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده