کود کلرور پتاسیم - شرکت

کود کلرور پتاسیم - شرکت

تعداد بازدید : 1160

قیمت برای هرکیلوگرم/ریال

22603

نام کود: کلرور پتاسیم

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  تولیدکنندگان داخلی

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش هر کیلو به مصرف کننده واحد به ریال: 22603

هزینه حمل :بعهده فروشنده