دی آمونیوم فسفات - شرکت

دی آمونیوم فسفات - شرکت

تعداد بازدید : 519

قیمت برای هرکیلوگرم/ ریال

25595

نام کود: دی آمونیوم فسفات

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  تولیدکنندگان داخلی

بسته بندی 

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 25595

هزینه حمل :بعهده فروشنده