کود سوپرفسفات تریپل - شرکت

کود سوپرفسفات تریپل - شرکت

تعداد بازدید : 548

هرکیسه 50 کیلوگرمی برای مصرف کننده 550000ریال

 

نام کود:سوپر فسفات تریپل

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه  50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 11،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده