کود اوره - شرکت

کود اوره - شرکت

تعداد بازدید : 712

هرکیسه 50 کیلوگرمی برای مصرف کننده385000 ریال

 

 

نام کود: اوره

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 7،700

هزینه حمل :بعهده فروشنده