بذرکار کودکار کشت مستقیم دیم 11 و 13 ردیفه

بذرکار کودکار کشت مستقیم دیم 11 و 13 ردیفه

تعداد بازدید : 585

بذرکار کودکار کشت مستقیم دیم 11 و 13 ردیفه

شرکت ماشین زراعت همدان

.