بذرکار کودکار خطی کار 2.5 متری 17 ردیفه و 3 متری 21 ردیفه

بذرکار کودکار خطی کار 2.5 متری 17 ردیفه و 3 متری 21 ردیفه

تعداد بازدید : 625

بذرکار کودکار خطی کار 2.5 متری 17 ردیفه و 3 متری 21 ردیفه

شرکت ماشین زراعت همدان

.