بذر جو

بذر جو

تعداد بازدید : 634

 ارقام آبی بهمن، آبی بهرخ، آبی ریحان3

رقم جو بهمن مقاوم درمقابل خوابیدگی وسرما ومتحمل به خشکی جهت کشت درمناطق سردسیر

جوبهمن در سال زراعي 71-1370 از مركز بين المللي ICARDA دریافت و در واحد به نژادي جو بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج مورد کشت و بررسی قرار گرفت که به علت دارا بودن صفات زراعی مناسب و برتری عملکرد انتخاب و در چرخه آزمایش‌های مقایسه عملکرد وارد شد

.