بذرکار کودکار (کم خاک ورزی) در دومدل 18 و20 ردیفه

بذرکار کودکار (کم خاک ورزی) در دومدل 18 و20 ردیفه

تعداد بازدید : 871

شرکت سازه کشت کاوه بوکان