کود سوپر فسفات ساده - شرکت

کود سوپر فسفات ساده - شرکت

تعداد بازدید : 695

هرکیسه 50 کیلوگرمی برای مصرف کننده 220000 ريال

نام کود: سوپر فسفات ساده

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  تولیدکنندگان داخلی

بسته بندی :کیسه 50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 4،400

هزینه حمل :بعهده فروشنده