کود سوپر فسفات ساده - شرکت

کود سوپر فسفات ساده - شرکت

تعداد بازدید : 1291

نام کود: سوپر فسفات ساده

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  تولیدکنندگان داخلی

بسته بندی :کیسه 50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به کیلو /ریال: 9838

هزینه حمل :بعهده فروشنده