کود سوپر فسفات ساده - شرکت

کود سوپر فسفات ساده - شرکت

تعداد بازدید : 969

نام کود: سوپر فسفات ساده

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  تولیدکنندگان داخلی

بسته بندی :کیسه 50کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به کیلو /ریال: 5،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده