کود بهبود دهنده رشد( FG50)پدیده پالیز شکوفا

کود بهبود دهنده رشد( FG50)پدیده پالیز شکوفا

تعداد بازدید : 473

بسته بندی نمونه

نام کود:بهبود دهنده رشد( FG50)

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  پدیده پالیز شکوفا

بسته بندی :کیسه  10 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 126،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده