کود گوگردمایع

کود گوگردمایع

تعداد بازدید : 580

نام کود: گوگرد مایع

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:ایوان شیمی کرج

بسته بندی :یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:116،500

هزینه حمل :بعهده فروشنده