کود کلرورپتاسیم گرانوله - شرکت

کود کلرورپتاسیم گرانوله - شرکت

تعداد بازدید : 640

هرکیسه 50 کیلوگرمی برای مصرف کننده 400000ريال

 

نام کود: کلرورپتاسیم گرانوله -شرکت

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 8000

هزینه حمل :بعهده فروشنده