کود کلرورپتاسیم - شرکت

کود کلرورپتاسیم - شرکت

تعداد بازدید : 1090

 

 

نام کود: کلرورپتاسیم گرانوله -شرکت

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به کیلو/ ریال: 22603

هزینه حمل :بعهده فروشنده