عنوان: چاپ دو نوبت آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات حاصل از بوجاري سال 96 کرمانشاه

مهلت دریافت سند: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده