عنوان: آگهی مناقصه، عملیات حمل و تخلیه مقدار 200هزارتن انواع کودشیمیایی، استان خراسان شمالی

مهلت دریافت سند: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری