عنوان: آگهی حراج نوبت اول فروش مواد حاصل از بوجاری بذر شالی استان مازندران

مهلت دریافت سند: ۸ اسفند ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده