عنوان: مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در شیراز

مهلت دریافت سند: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه