عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 22 هزارتن انواع نهاده از همدان

مهلت دریافت سند: ۹ آبان ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری