اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین بموقع انواع کودهای شیمیایی تقدیر و تشکر نمو...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین بموقع انواع کودهای شیمیایی تقدیر و تش...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین بموقع انواع کودهای شیمیایی تقدیر و تشک...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با ارسال نامه به وزیر جهاد کشاورزی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدل...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همکاران ایشان تقدیر و تشکر نمود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همکاران ایشان تقدیر و تشکر نمود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همکاران ایشان در مدیریت استان خراسان جنوبی...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین نهاده های کشاورزی با کیفیت در ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان