اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

در جلسه مجمع عمومي عادي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي که روز شنبه هشتم مردادماه 1401، در سالن توسعه واقع در ساختمان اصلي وزارت جهاد کشاورزي با حضور اعضاي مجمع اين شرکت، نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه، وزير جهاد کشاورزي و وزير دادگستري، تشکيل شد؛ مهندس حميد رسولي، مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي بطور مشروح به بيان گزارش فعاليتهاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي پرداخت.

وي در جلسه مجمع عمومي شرکت ضمن بيان آمار و اطلاعات دقيقي از مجموعه فعاليتهاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال مالي 1400، اعلام کرد: در سال 1400، عليرغم چالشهاي گوناگون از جمله عدم تأمين بهموقع ارز، تحريمهاي ظالمانه و شيوع بيماري کرونا، عملکرد شرکت قابل قبول بوده است. بهطوريکه در مجموع انواع نهادههاي کشاورزي شامل انواع کودهاي يارانهاي، انواع بذور اصلاح شده و انواع سموم دفع آفات؛ از 2507700 تن برنامه ابلاغي، مقدار 2282610 تن معادل 91 درصد برنامه ابلاغي، تأمين و تدارک گرديد که از اين مقدار 2120377 تن آن؛ معادل 85 درصد برنامه ابلاغي، توزيع و مصرف شد.

نکته قابل توجه اين است که از مقدار کل کودهاي کشاورزي تأمين شده در سال1400، مقدار 1982802 تن کود اوره، (معادل 104 درصد برنامه ابلاغي) عليرغم مشکلات مختلفي که در مسير کار بود، تأمين گرديد و بهعنوان يک رکورد به ثبت رسيد.

مهندس رسولي، مجري طرح خودکفائي کودهاي کشاورزي و مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در ادامه با تأکيد بر توجه ويژه اين شرکت به حمايت از توليد داخلي افزود: نکته مهم ديگر، استفاده از حداکثر ظرفيتهاي داخلي توليد کود در کشور است که خوشبختانه اين شرکت توانست، از مجموع 2275416 تن انواع کود تأمين شده در سال 1400، مقدار 2127686 تن معادل 94 درصد را از توليدکنندگان داخلي کودهاي کشاورزي تأمين نموده و پس از اطمينان از عدم وجود ظرفيت تأمين داخلي، مابقي را به ميزان 6 درصد از کل مقدار کود تأمين شده؛ از منابع خارجي و بهموقع وارد کشور کند.

در اين بخش، حميد رسولي با برشمردن مشکلات جاري در زمينه واردات کودهاي کشاورزي اعلام کرد: صددرصد کودهاي وارداتي به شکل اعتباري و با مهلت پرداخت بطور متوسط دو ماهه تأمين شده است و به لطف خدا توانستيم تعهدات خارجي شرکت را بهموقع تسويه نمائيم و ضمناً هيچگونه وجهي بابت هزينه نقل و انتقالات مالي پرداختهاي خارجي، به شرکت تحميل نشده است.

مهندس رسولي با اشاره به رکوردهاي موفق شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در زمينه تخليه محمولات وارده در بنادر جنوبي گفت که در سال 1400 نيز اين شرکت از محل پاداش ديسپچ بابت تخليه کشتيهاي حامل کودهاي کشاورزي، مبالغ خوبي از شرکتهاي کشتيراني اخذ نموده و با توجه به اينکه کليه محمولات در مهلت مقرر تخليه شدهاند، حتي يک ريال نيز بهعنوان جريمه تأخير در تخليه کشتي، پرداخت نگرديده است.

مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي با تبيين نحوه تدارک کودهاي کشاورزي از مرحله تأمين تا توزيع به کشاورزان گفت: از مجموع 2275416  تن کود تدارک شده در سال 1400 مقدار 1744515 تن بصورت مستقيم (از مبدا به کارگزار يا کشاورز) حمل و فروخته شده است.

مهندس حميد رسولي با اشاره به حضور مؤثر شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در برنامههاي کشت قراردادي گندم و برنج گفت: با توجه به توانمنديها و ظرفيتهاي اين شرکت در توزيع انواع نهادههاي کشاورزي، تأمين و توزيع 660 تن بذر انواع ارقام گندم، جو، برنج و سويا در سال 1400 به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي ابلاغ گرديد که از اين مقدار 611 تن معادل 93 درصد تأمين و بهطور کامل به فروش رسيد.

وي در خصوص وضعيت برنامه تأمين، تدارک و توزيع کودهاي کشاورزي از آغاز سال 1401 تاکنون نيز گفت: مجموع برنامه ابلاغي انواع کودهاي يارانهاي در سال 1401 بالغبر 3339000 تن ميباشد که شامل 2219000 تن کودهاي ازته، 820000 تن کودهاي فسفاته و 300000 تن کودهاي پتاسه ميباشد که صد در صد آن تدارک و حدود مقدار 1860000 تن آن تأمين شده است که از مقدار تأمين شده، 1250812 تن به استانها تحويل شده است.

علاوهبر اين در حال حاضر شرکت داراي بيش از 610000 تن ذخيره استراتژيک انواع کودهاي يارانهاي نيز ميباشد.