اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 مجمع عمومی عادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی با حضور اعضای مجمع این شرکت، نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر دادگستری، تشکیل و گزارش فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مجمع عمومی سالانه 1400 با محوریت موارد ذیل ارئه شد: 

1- کلیات

2-گزارش تامین، تدارک، توزیع و فروش نهاده های کشاورزی

3-نظارت و کنترل نظم و انظباط مالی اداری و اجرایی

4-آموزش

5- اقدامات ویژه و صرفه جویهای قابل توجه

6-مهمترین چالشهای موجود

7-پیشنهادات هیئت مدیره

لازم به یادآوری است با توجه به اینکه مجمع از عملکرد خوب و فعالیتهای بموقع شرکت ابراز رضایت نمود، مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، ضمن تقدیر و تشکر شایسته، این عملکرد مناسب را مرهون زحمات اعضاء هیئت مدیره، معاونین، مدیران، کارشناسان و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دانستند. 

در ادامه مابقی اطلاعات افزوده خواهد شد.