اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

جلسه تعیین تکلیف سموم و تکنیکال های موجود در انبار مجتمع آبیک با حضور جناب آقای مهندس محمدرضا نجارنیارکی مدیرفنی و بهبود کیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس ملک محمدی مدیرمجتمع آبیک ، آقای مهندس علاقه بندان رییس آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و آقای مهندس حضوری رئیس اداره نظارت و بازرسی بر تولید سم در دفتر آقای مهندس سید مسعود قائمی منتظری مدیر مرکز روز دوشنبه 14 آذرماه سال جاری تشکیل شد.