اخبار

به گزارش روابط روابط عمومی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی 

بازدید عضو محتر م هیئت مدیره ومعاون فنی کنترل شرکت به همراه مشاور محترم مدیرعامل آقای فرزام پوررمضان و مدیرامورماشین آلات وادوات کشاورزی آقای مهندس بحیرایی  ازکارخانه بوجاری بذور گندم وچو استان گلستان انجام گرفت .

اخبار برگزیده