اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی:

با توجه به مصوب شدن درخواست تولید و تکثیر بذر گندم اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان سراب در کمیته بذر استان در جلسات مورخه 05/4/1400 و 15/10/1400 مقرر شد، پیگیری لازم از معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی استان جهت اخذ مجوز تکثیر و تولید بذر برای اتحادیه تعاونی سراب به عمل آید.