اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در روز دوشنبه، هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 11، با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

کلمات کلیدی : امور حفاظت فیزیکی