اخبار

سپاسگزاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دلیل نیل به اهداف متعالی کشاورزی