اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

عملیات تخلیه محموله 2999/92 متریک تنی کود کشاورزی کلرید پتاسیم، متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، توسط کشتی کاسپین آریانا در تاریخ 1402/11/15 در اسکله بندر انزلی آغاز گردید.