اخبار

در نشستی که عصر امروز با حضور نمایندگان شـرکتهای دانش بنیان عضو «انجمن صـنفی تولیدکنندگان فرآورده هاي آلی و زیستی کشاورزي»  و مهنـدس شمس اله ملازاده عضو هیئت مـدیره و معـاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و جمعی از مدیران آن معاونت و مدیران مرتبط از حوزه معاونت امور بازرگانی در این شـرکت برگزار گردید، اعضای این انجمن ضمن تاکیــد بر ضــرورت همکــاری وزارت جهادکشاورزی و شــرکت خــدمات حمــایتی کشــاورزی در زمینه «تجاری‌سازی» محصولات کودی دانش بنیان تولید شده در شرکتهای دانش بنیان، رعـایت دسـتورالعملها، ضوابـط و پروتکـل هـای رایـج تجـاری سازی در ارتباط با محصولات کودی شرکتهای مزبور بویژه در موسسه تحقیقات خاك و آب، را خواستار شدند.

در این نشست که با هدف گردآوری خواسته ها و دغدغه های شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه تولید نهاده های کشاورزی بویژه کود، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد، مهندس شمس اله ملازاده عضو هیئت مـدیره و معـاون فنی و کنترل کیفی شرکت، با بیان توضیحاتی در زمینه فرآیندهای فنی و تضمین کیفیت چرخه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در این شرکت گفت: شـرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به اختیارات و امکانات در دسترس خود همواره آماده هرگونه همکاري با شرکت هاي دانش بنیان فعال در زمینه تولید نهاده های کشـاورزي می باشـد. بعنوان مثـال این شرکت ها می تواننـد در قالب انعقاد تفاهم نامه، بصورت رایگان از شـبکه توزیع گستره این شـرکت در سراسـر کشور (بیش از 3500 کـارگزاری) برای معرفی و فروش محصولات کودی تولیدی خود اسـتفاده نمایند. همچنین آنها می توانند در نمایشگاه ها و همـایش هـایی که توسـط این شـرکت در کلیه اسـتانها برگزار می گردد، شـرکت نمـوده و نسـبت به معرفی محصولات تولیدی خود به کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی و کشاورزان زبده و کارشناسان ترویج، اقدام نمایند.

نمایندگان  «انجمن صـنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی» حاضر در این جلسه خانمهـا دکتر مـالمیر از شـرکت رویـان تیسـان سبز و دکتر برادران مـدیرعامل شـرکت دانش بنیـان کوهرنگ و آقایان دکتر قاسـمی معاون فنی شـرکت بایوران، مهندس فرضـی کارشناس فنی شرکت بایوران، دکتر محمدی مدیرعامل شـرکت آلکان و رئیس هیئت مدیره انجمن و دکتر ملبوبی مدیرعامل شرکت زیست فناور سبز و مهندس رحیمی مدیرعامل شرکت کود جنگل بودند.

در ادامه این جلسه، نمایندگان «انجمن صـنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی» ضمن برشمردن اهمیت همکاری در حفظ و توسعه ظرفیتهاي صادراتی محصولات کودی شرکتهای دانش بنیان، بر ضرورت بهره برداري از ظرفیت توسعه مصرف داخلی محصولات کودي این شرکتها با استفاده از آنها در طرحهای جامع بخش کشاورزی تاکید کردند.


اخبار برگزیده