اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

عملیات تخلیه محموله حدود 3000 تنی کود کشاورزی کلرید پتاسیم، متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، توسط کشتی کاسپین کیمیا در تاریخ 1402/11/23 در بندر فریدون کنار آغاز گردید.

اخبار برگزیده