اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه هشت هزار تن انواع نهاده های کشاورزی  ازمبداء انبارهای سازمانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،  در روز یکشنبه، بیست ونهم بهمن ماه سال جاری، ساعت 10 صبح،  با حضور دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت و اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

اخبار برگزیده