اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیر طرح و برنامه اعلام کرد جلسه الکترونیکی نمون صدور مجوز کارگزاران در روز شنبه مورخ 1402/11/28 از ساعت 10 لعایت 13 در سالن جلسات معاونت زراعت با حضور نماینده محترم معاونت زراعت و نماینده محترم مرکز مجوز کسب کار و جناب آقایان مهندس طریقت و طاهری برگزار گردید و در خصوص مقدمات الکترونیکی نمودن مجوزها بحث و تبادل نظر گردید

اخبار برگزیده