اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

عملیات تخلیه محموله 3037/647 متریک تنی کود کشاورزی کلرید پتاسیم، متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، توسط کشتی کاسپین کیمیا که از تاریخ 1402/11/25 در بندر فریدون کنار آغاز شده است همچنان در حال پیگیری است.

اخبار برگزیده