اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کشتی کاسپین آریانا حامل محموله 2999/4 متریک تنی کود کشاورزی کلرید پتاسیم، متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در تاریخ 1402/11/30 در اسکله بندر انزلی پهلو گرفت و عملیات تخلیه محموله مذکور آغاز گردید.

اخبار برگزیده