اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

عملیات تخلیه محموله 3037/647 متریک تنی کود کشاورزی کلرید پتاسیم، متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، توسط کشتی کاسپین کیمیا در تاریخ 1402/11/30 در اسکله بندر فریدون کنار پایان یافت.

اخبار برگزیده