اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نقل از روزنامه ایران:

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي يکي از مهمترين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي ميباشد که بهعنوان اولين و بزرگترين زنجيره تأمين و توزيع نهاده های کشاورزي در ايران، وظيفه بسيار مهم تهيه، تأمين و توزيع انواع نهادههاي کشاورزي شامل کودهاي يارانهاي، سم و بذر را در سطح کشور برعهده دارد. اين شرکت تاکنون اين وظيفه حساس خود را به بهترين نحو ممکن در سطح کشور انجام داده و عليرغم وجود تمامي مشکلات در چند سال اخير و همچنين اثرات جنگ اوکراين بر بازار جهاني نهادههاي کشاورزي، تاکنون توانسته است تمامي کودهاي مورد نياز بخش کشاورزي کشور را به موقع تأمين نموده و در اختيار کشاورزان در اقصي نقاط کشور قرار دهد.

در همين راستا مهندس حميد رسولي، عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ 26 اسفند ماه، به بيان آخرين دستاوردها و عملکرد شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال 1402 پرداخت که نظر به اهميت آن، مشروح صحبتهاي وي در ذيل درج ميگردد. مهندس رسولي در ابتداي سخنان خود گفت: در سال جاري در حوزه نهادههاي کشاورزي ما سه برنامه عمده را دنبال ميکنيم، يکي از آنها برنامه تأمين و تدارک کودهاي يارانهاي ميباشد که مقدار آن طبق برنامه ابلاغي وزارت جهاد کشاورزي 2.9 ميليون تن ميباشد. برنامه بعدي ما در حوزه سموم است که مطابق برنامه ابلاغي، چيزي در حدود يک و نيم ميليون ليتر بوده و همچنين در حوزه بذر محصولات اساسي نيز چيزي در حدود 10 ميليون کيلوگرم برنامه ابلاغي سال جاري ما ميباشد که تمام اينها براي سال 1402 ميباشند.

در حال حاضر توضيع 100 درصد کودهاي يارانهاي در سطح کشور توسط شرکت خدمات حمايتي کشاورزي انجام ميشود يعني 2 ميليون و 900 هزار تن که برنامه ما ميباشد به جز شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در زمينه تأمين و توزيع کودهاي يارانهاي، هيچ مجموعه ديگري امکان فعاليت ندارد و به دليل اين که اين يک بحث حاکميتي ميباشد، بنابراين بدين صورت عمل ميگردد. البته در مورد تأمين و توزيع بذر و سموم قاعده متفاوت ميباشد و در حال حاضر عمده بحث تأمين تدارک و توزيع بذور و سموم توسط بخش خصوصي انجام ميشود مگر در موضوعات و ارقامي که به هر دلیلی توسط بخش خصوصی انجام نشود آن هم به تشخيص وزارت مطبوع نياز باشد حاکميت ورود کند و منظور از حاکميت، وزارت جهاد کشاورزي ميباشد که با توجه به بررسيهايي و نظارتهايي که بر بخش کشاورزي انجام ميدهد، جاهايي که به هر علتي بخش خصوصي ورود نکرده است، آن بخشها را به ما اعلام ميکند تا تأمين سم و بذر را در آن حوزهها انجام دهيم.

وي در ادامه گفت: در حوزه کودهاي شيميايي جزئيات بيشتري را به استحضارتان ميرسانم، برنامه سال جاري تأمين تدارک و توزيع کودهاي يارانهاي ما ميزان 2 ميليون و 900 هزار تن ميباشد که شامل 2 ميليون و يکصد هزار تن کودهاي ازته و 520  هزار تن کودهاي فسفاته و 280 هزار تن کودهاي پتاسه است. اين اعداد در واقع ريز برنامه کودي ابلاغي به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي براي سال 1402 ميباشد که تا به امروز در حدود 2 ميليون و 700  هزار تن يعني 93  درصد برنامه کودي ما محقق شده است و در حدود یک ماه باقيمانده تا پايان سال 1402 حدود 7  درصد ديگر برنامه شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، عملياتي خواهد شد. خوشبختانه در کودهايي که عمدتاً وارداتي ميباشند مانند کود پتاس عملکرد ما 100 درصد است و تاکنون ما کل 280 هزار تن کود پتاس که بسيار براي رشد گياهان مهم و حساس است را تامین نمودهايم.

کود پتاس مخصوصاً در سالهايي که تنش محيطي خيلي بارز است و بارش کم بوده و سرما و گرما در آن نوسانات بالايي دارند، بسيار ضرورت دارد و کمک ميکند که گياهان بر تنشهاي به وجود آمده غلبه نمايند. همچنين در رابطه با کودهاي فسفاته نيز انشالله تا پایان سال به 100 درصد ميرسانيم و کودهاي ازته هم که عمدتاً کود اوره ميباشند، طبق برنامهاي که با شرکتهاي پتروشيمي داريم آن را تحويل گرفته و تاکنون حدود 90 درصد کودهاي ازته را هم تحويل گرفته و توزيع نمودهايم. لذا عملکرد ما در حوزه تأمين و تدارکهاي انواع کودهاي يارانهاي که بزرگترين برنامه شرکت خدمات حمايتي کشاورزي ميباشد، تا امروز که در خدمت شما هستيم 93 درصد بوده و تقريباً 85 درصد اين ميزان کود به شبکه توزيع تزريق و از طريق کارگزاران ما در معرض فروش و مصرف کشاورزان عزيز قرار گرفته است.

نکتهاي که بايد در حوزه تولید داخلی کودهاي شيميايي يارانهاي عرض کنم اين است که از 93 درصد برنامهاي که تأمين و تدارک شده خوشبختانه در برنامه تأمين تدارک کودهاي يارانهاي 85 درصد آن توليد داخلي بوده و سهم واردات در سال جاري تا الان کمتر از 15 درصد ميباشد. اين هم يک اتفاق بسيار خوبي است که در حوزه کودهاي شيميايي افتاده است و سهم توليد داخلي در سالهاي گذشته بهطور مرتب افزايش پيدا کرده است.

مهندس رسولي که از سال 1399 با حکم وزیر جهاد کشاورزی وقت، مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی نیز می‌باشد، در توضيح اين مطلب افزود: همانطور که استحضار داريد در سالهاي نه چندان دور تقريباً تمامي کود فسفاته و پتاسه خود را بهطور کامل وارد ميکرديم و الان خوشبختانه بخش قابل توجهي از اين کودها را در قالب انواع طرحهاي خودکفايي طي سالهاي اخير راهاندازي نمودهايم. در سه سال قبل حدود 30 پروژه خودکفايي کودهاي فسفره و پتاسه کشور را توسط بخش خصوصي و با هدايت و حمايت خود آغاز نمودهايم و حدود 20 طرح که پروژههاي کوچکتري بودند و در مقياس کوچکتر اجرا شده بودند، تاکنون به توليد و بهرهبرداري رسيدهاند. در راستاي اجراي طرحهاي خودکفايي کود در سال گذشته بيش از 250 هزار تن کود فسفاته در داخل کشور توليد شده است که اين توليد ناشي از همين مجموعههايي بوده که در واقع طي اين دو سه سال اخير و با مديريت وزارت جهاد کشاورزي و شرکت خدمات حمايتي کشاورزي بهعنوان مجري خودکفايي کودهاي کشور راه افتاده است.

ما همچنين تعدادي پروژه خيلي بزرگ در سطح کشور داريم که يکي از بزرگترينهاي آن، کارخانه توليد کود فسفات با ظرفيت 500 هزار تن در استان خراسان رضوي ميباشد و همچنين کارخانه توليد کود پتاسه در خور و بيابانک بوده که در آستانه افتتاح خط تولید کود فسفات است و همچنین پروژه توليد کود پتاس در پتروشیمی اروميه که در سال قبل راهاندازي شد يا پروژه کود پتاس که در خراسان رضوي قريب به چهار ماه قبل افتتاح گرديد. خوشبختانه طرحهاي خودکفايي توليد کودهای کشاورزی در داخل کشور يکي پس از ديگري دارند به توليد ميرسند و يکي از بزرگترين آنها در خراسان رضوی ميباشد که انواع کودهاي فسفاته را ميتواند توليد کند و به زودي براي افتتاح اين پروژه به آنجا سفر خواهيم کرد. ميزان توليد کود فسفات در اين پروژه به قدري زياد ميباشد که مديران آن از هم اکنون دغدغه صادرات را دارند که ما نيز به آنها اطمينان داديم که نياز داخلي کشور را از آنها خريداري کرده و در راستاي حمايت از توليدکننده داخلي، به مازاد توليد آنها اجازه صادرات خواهيم داد.

 نکتهاي که بايد در اينجا به آن اشاره نمايم اين است که در مصرف کودهاي فسفاته و پتاسه، کمي مصرف آن کمتر از نرم جهاني ميباشد و بايد کشاورزان ما کودهاي بيشتري مصرف بکنند. ما در سال قبل رکورد مصرف کود کشور در 15 سال گذشته را زديم و بيشترين ميزان مصرف کودهاي گذشته مربوط به سال 1401 بوده است که خروجي آن را در توليد گندم سال قبل مشاهده فرموديد که عليرغم عدم وجود بارندگي خيلي مناسب، در حوزه تأمين و تدارک کودهاي کشاورزي، رکورد کشور زده شد و سال 1401 چيزي در حدود 2 ميليون و 700 هزار تن کود در سطح کشور مصرف گرديد.

البته سال قبل از آن يعني سال 1400 اين مقدار حدود 2 ميليون و 200 هزار تن بوده است که با اقداماتي که در سال گذشته انجام شد اين ميزان به 2 ميليون و 700 هزار تن افزايش پيدا کرد و خروجي آن حتي براي بعضي از دوستان نيز باور کردني نبود که ميزان توليد گندم مازاد بر نياز کشاورزان به اين مقدار برسد. همچنين در شمال کشور هم توليد برنج افزايش چشمگيري پيدا کرد. شرکت خدمات حمايتي در قالب کشت قراردادي تمامي نهادههاي مورد نياز توليد برنج اعم از کود، سم و بذر را بهطور کامل تأمين و تدارک کرده و در اختيار کشاورزان قرار داده است و همين موضوع باعث به وجود آمدن جهش قابل توجهي در توليد اين محصول اساسي در داخل کشور شده است. در مورد مصرف کودهاي ازته نيز در حال حاضر نزديک به حد مطلوب ميباشيم و بيشتر از آن مصرف نميکنيم. تاکنون کارهاي ترويجي و آموزشي بسيار زيادي در سطح کشور انجام شده است تا کشاورزان متوجه مزاياي مصرف به اندازه انواع کودهاي شيميايي بشوند و نتايج آن را در اين سالها تجربه بکنند. در سال 1390 يعني ابتداي دهه 90 مصرف کود کشور يک ميليون و يکصد هزار تن بوده است و اين در حالي است که در سال گذشته يعني سال 1401 اين عدد به 2 ميليون و 700 هزار تن رسيده است. البته هرچند هنوز ما با استانداردهاي جهاني فاصله داريم ولي در طول يک دهه از يک ميليون و يکصد هزار تن به 2 ميليون و 700 هزار تن رسيدهايم و امسال نيز اميدواريم که رکورد سال قبل هم شکسته بشود.

در زمينه تأمين و توزيع کودهاي فسفاته ما حدود 46 درصد نسبت به سال قبل، رشد مصرف داشتيم و در کودهاي پتاسه نيز 69 درصد رشد را شاهد بودهايم. در مورد کودهاي ازته نيز که هميشه مصرف ما در حد استاندارد بوده است نسبت به سال قبل تنها 2 درصد رشد داشتهايم و البته نيازي هم به رشد بيشتر وجود ندارد زيرا داريم برنامه خود را بهطور کامل عملياتي ميکنيم و درصدد رشد بيشتر نيستيم ولي اين امر در مورد کودهاي فسفاته و پتاسه صدق نميکند و دنبال افزايش مصرف اين کودها در سطح کشور به منظور افزايش کميت و کيفيت محصولات توليدي کشاورزي و همچنين مبارزه بهتر با انواع تنشهاي بيماري و محيطي ميباشيم. در حال حاضر مصرف بخش کشاورزي کشور در زمينه کودهاي پتاسه و فسفاته مطابق برنامههاي امسال ما، حدود 800 هزار تن ميباشد که اگر بخواهيم اين ميزان را به سطح استانداردهاي جهاني برسانيم، بايستي تا ميزان 1 ميليون و 400 هزار تن آن را افزايش دهيم. البته پيشبيني ما اين است که براي سال آينده اين عدد را بتوانيم به حدود 1 تا يک ميليون و دويست هزار تن افزایش دهیم.

در حوزه تأمين و تدارک بذور، عمدتاً توسط بخش خصوصي انجام ميشود، ولي براساس برنامهاي که توسط وزارت جهاد کشاورزي به ما ابلاغ شده است، در حوزه تأمين بذور محصولات اساسي مانند گندم، جو، برنج و دانههاي روغني بايستي فعاليت نماييم که تاکنون 100 درصد اين ميزان تأمين و تدارک شده است. البته ما در زمينه تأمين بذور سبزي و صيفي به هيچ عنوان کار نميکنيم و در حوزه سموم هم برنامهاي که توسط وزارت جهاد کشاورزي به ما ابلاغ شده است در حدود يک و نيم ميليون ليتر براي سال جاري ميباشد که در اين زمينه تأمين و تدارک 100 درصدي اين سموم را انجام داده و در حال توزيع اين سمها در سطح کشور از طريق کارگزاران خود ميباشيم.

مهندس رسولي در زمينه آخرين وضعيت ذخاير کودهاي يارانهاي در انبارهاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي نيز گفت: در حال حاضر در حوزه ذخاير کودهاي يارانهاي ما داراي ذخاير مناسبي ميباشيم و هم با توليدکنندگان داخلي و هم با فروشندگان بينالمللي قراردادهايي را براي تأمين کودهاي مورد نياز کشت بهاره منعقد کردهايم که خوشبختانه دو تا از محمولههاي بزرگ وارداتي ما در همين هفته گذشته وارد کشور شدند و محموله سوم ما هم که در حوزه کودهاي فسفاته ميباشد به زودي وارد کشور ميگردد. ما همچنين قراردادهاي بسيار خوبي با توليدکنندگان داخلي کود نيز داريم که با توجه به حجم بسيار مناسبي که توليدات داخل دارا ميباشند، طبق برنامه از پيش تعيين شده، تا قبل از پايان سال جاري اين مقادير را تحويل خواهيم گرفت و براي کشت بهاره با ذخيره بسيار خوبي به اين مقطع حساس در ابتداي سال آينده وارد خواهيم شد.

مهندس رسولي در ادامه سخنان خود در رابطه با تأمين منابع کشت قراردادي و وضعيت کشت قراردادي در سطح کشور گفت: ما تاکنون تعهدات مربوط به کشت قراردادي خود را به صورت کامل انجام دادهايم و در مرحله اجرا 100 درصد، برنامه ابلاغي ما که شامل 4 برنامه کشت قراردادي در دو سال اخير بود انجام شده است.

نکته بسيار قابل توجهي که در زمينه فعاليتهاي شرکت خدماتي حمايتي کشاورزي وجود دارد اين است که عليرغم همه محدودیت های ریالی و ارزی و حتی قطع خوراک گاز شرکت های پتروشیمی به علت برودت هوا ما در سال جاري حتي يک مورد بحران يا کمبود کود را در کل کشور گزارش نداريم و در حوزه کودهاي کشاورزي و سموم و بذوري که تأمين آنها در تکليف دولت ميباشد، ما تاکنون حتي يک مورد در سال جاري گزارش کمبود نداشتهايم.

مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در ادامه صحبتهاي خود در مورد بحث صادرات انواع کودهاي شيميايي به خارج از کشور نيز گفت: خوشبختانه کشور ما در حوزه توليد کودهاي ازته در زمره بزرگترين صادرکنندههاي اين نوع کود در دنيا قرار دارد و در حال حاضر توليد کودهاي ازته ما در کشور چيزي در حدود 8 ميليون تن در سال ميباشد و اين در حالي است که برنامه ابلاغي ما 2 ميليون و يکصد تا 2 ميليون و چهارصد هزار تن ميباشد. اين امر يعني اين که بخش قابل توجهي از کودهاي ازته توليدي که يک کالاي استراتژيک محسوب شده و پرمصرفترين کود در دنيا محسوب ميگردد، در سبد صادرات قرار دارد. اين در حالي است که کشور ما تا سال 1385 حتي بخشي از کود اوره خود را وارد ميکرد و آخرين سالي که ما واردات کود اوره را در کشور انجام داديم، سال 1385 بود که بيش از يک ميليون تن کود اوره وارد کشور شده است.

مهندس رسولي در ادامه افزود: خوشبختانه و با تلاش صنعتگران کشورمان در اين سالها، واحدهاي توليدي جديدي به جمع توليدکنندگان اين نوع کود کشور اضافه شدند و در حال حاضر ما بهعنوان يکي از صادرکنندگان عمده انواع کودهاي ازته در سطح جهان مطرح ميباشيم. همچنين در زمينه کودهاي فسفاته و پتاسه، تا ساليان اخير ما صد درصد نياز خود را به صورت واردات تأمين ميکرديم ولي در دهه 90 و با تلاشهاي ارزندهاي که در زمينه راهاندازي خطوط توليد داخل کودهاي فسفاته و پتاسه انجام شد، در حال حاضر بخش قابل توجهي از اين کودها را در داخل کشور توليد مينماييم و در همين راستا يکي از نهضتهاي جديدي که راه افتاده است اين است که معادن جديدي را در سطح کشور شناسايي کشف و استخراج ميکنند. بهعنوان مثال معادن چرام در استان کهگيلويه و بويراحمد از جمله معادني است که جديداً به توليد رسيده و يا معادن جديدي که در زمينه توليد کودهاي پتاسه در خور و بيابانک قرار داشته و فعال ميباشند.

همچنين در حال حاضر دو واحد 200 هزار تني تولید کودهای فسفاته در جنوب کشور و در استان هرمزگان در حال ساخت ميباشند و همچنين در منطقه بوشهر و عسلويه واحد 100 هزار تني تولید کودهای ازته دارد ساخته ميشود. در منطقه بندر امام خميني در خوزستان و در منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر نيز دو واحد بزرگ توليد کودهاي فسفات در حال ساخت ميباشد. همچنين در خراسان شمالي و ساير نقاط کشور نيز شاهد اين امر ميباشيم و اين يعني نهضتي راه افتاده است که در زمينه توليد کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه در سطح کشور به خودکفايي برسيم و تا پايان سال 1405 طبق برنامه، تمامي اين واحدها بايد به توليد برسند و آن موقع، کشور علاوه بر تامین نیازداخلی به صادرکننده کودهاي فسفاته و پتاسه نیز تبديل ميشود. ما همچنين براي تأمين مواد اين کارخانجات نيز از طريق معادن داخلي مانند خور و بيابانک و معدن پتاس استان سمنان و يا معادن فسفات چرام و ساير معادني که در منطقه يزد و کرمان وجود دارند و يکي پس از ديگري به بهرهبرداري ميرسند، برنامهريزي کردهايم.

مهندس رسولي در رابطه با ميزان کودهاي توليدي در ابتداي انقلاب اسلامي گفت: ما در ابتداي انقلاب دو کارخانه توليد کود داشتيم، يکي پتروشيمي شيراز که فقط کود اوره توليد ميکرد و ديگري پتروشيمي رازي بندر امام خميني بود که آن هم فقط اوره توليد ميکرد و تمامي واحدهاي توليدکننده کود کشور بعد از انقلاب اسلامي راهاندازي شدهاند، مانند شرکت پتروشيمي پرديس عسلويه (بهعنوان بزرگترين واحد پتروشيمي کشور)، شرکت پتروشيمي کرمانشاه، شرکت پتروشيمي خراسان، شرکت پتروشيمي مسجد سليمان، شرکت پتروشيمي لردگان و تعداد بسياري که هنوز به توليد نرسيدهاند مانند: شرکت پتروشيمي گلستان و شرکت پتروشيمي زنجان. ما در ابتداي انقلاب در زمينه توليد کودهاي فسفاته و پتاسه نيز اصلاً توليدي نداشتيم و هيچ کارخانهاي هم وجود نداشته است و عمده اين ظرفیت ها در دهه 80 و 90 راهاندازي و تقويت شده است و اوج آن در 30 پروژهاي است که در سه سال اخير کليد خورده و تاکنون حدود 20 طرح آن راهاندازي شده است.

شايان ذکر است در سال 1399 با ابلاغيه وزير محترم وقت جهاد کشاورزي، بنده بهعنوان مجري طرح خودکفايي کود کشور منصوب شدم و با دستيابي به بهرهبرداري از 30 پروژه فوق الذکر به خودکفايي کامل در توليد کودهاي شيميايي خواهيم رسيد و به صادرکننده کودهاي شيميايي تبديل خواهيم شد.

مهندس رسولي در ادامه صحبتهاي خود در رابطه با بحث نظارت بر توزيع انواع کودهاي يارانهاي گفت: يکي از دغدغههاي خود ما هم همين هست و به هر حال با توجه به اين که قيمت کودي که به کشاورزان تحويل ميشود، حدود 20 تا حداکثر 30 درصد قيمت تمام شده کود براي دولت ميباشد، بنابراين بايستي خيلي دقت و مراقبت انجام شود تا اين کود در مسير درست و صحيح توزیع و توسط کشاورزان به مصرف برسد. ما خودمان در اواخر دهه 80 سامانهاي را طراحي کرديم تحت عنوان «سامانه توزيع هوشمند کود» که برنامه آن توسط همکاران شرکت ما نوشته شد و اين پروژه بهعنوان برترين پروژه وزارت جهاد کشاورزي، توسط رياست محترم جمهور وقت افتتاح گرديد. با گذشت زمان و نياز به کنترل بيشتر و هماهنگي با سامانههاي موجود، در سه سال گذشته سامانهاي تحت عنوان سامانه پايش مواد کودي در شرکت خدمات حمايتي کشاورزي طراحي شد و اين سامانه در حال حاضر صفر تا صد توزيع کود را در سطح کشور مديريت ميکند. يعني شما ميتوانيد الان از همکاران من درخواست نماييد که در فلان شهرستان و يا در هر منطقه، جزئيات توضيح کود در سطح مزارع به چه صورت ميباشد و تحويل چه کسي شده و همچنين مسير تأمين آن و اين که اين کود از کجا آمده و چگونه حمل شده و به چه شخصي و با چه خودرويي حمل شده و در چه تاريخي و طي چه حوالهاي، به دست چه کشاورزي رسيده است و همينطور نوع محصول و مساحت زمين، همراه با شماره ملي و شماره همراه و تمامي اطلاعات مرتبط ديگر در اين سامانه ثبت شده و موجود ميباشند.

شايان ذکر است که تمامي دستگاههاي نظارتي مرتبط در وزارت جهاد کشاورزي هم به سامانه پايش مواد کودي لينک دسترسي دارند و بر آن نظارت و کنترل ميکنند. البته اين موضوع که کود را به چه شخصي و به چه ميزان بايستي بدهيم توسط سامانه ديگري که در اختيار وزارت جهاد کشاورزي است و تحت عنوان سامانه پهنهبندي ميباشد، مديريت ميشود. بدين صورت که کشاورزان در آن اطلاعات زمين و نوع محصول خودشان را وارد ميکنند و در استانهاي سراسر کشور، سازمانهاي جهاد کشاورزي هر منطقه با توجه به اطلاعاتي که از کشاورزان در اختيار دارد، اطلاعات آنها را کنترل و راستي آزمايي ميکنند و سپس اطلاعات ثبت شده در سامانه را تأييد يا تعديل مينمايند. سپس در سامانه پهنهبندي تعريف ميکنند که چه کشاورزي بسته به ميزان زمين و نوع محصولي که کشت ميکند و استانداردهاي موجود براي آن محصول چقدر بايد از انواع کود دريافت نمايد. بهطور مثال چقدر کود ازته و چقدر کود فسفاته و همينطور چه ميزان کود پتاسه بايد در اختيار وي قرار گيرد. در آن موقع است که مرکز خدمات کشاورزي در هر منطقه به استناد اطلاعات موجود در سامانه پهنهبندي، حواله الکترونيک کودي صادر ميکند و اين حواله براساس اطلاعات کشاورز محصول و زمينش به دست ميآيد و در وجه خود کشاورز صادر ميشود. سپس کشاورزي که برايش حواله صادر شده است پس از پرداخت وجه، به کارگزاريهاي ما مراجعه ميکند و کود خود را تحويل ميگيرد و تمام اين موضوعات در قالب سامانه انجام ميشود.

البته ما در حال حاضر در حال به روز کردن سامانه قبلي خودمان ميباشيم و بنا داريم سامانه کامل جديدي را بنويسيم و طراحي آن را نيز انجام دادهايم، زيرا سامانه قبلي براي نيازهاي آن وقت بوده و خوب هم جواب داده است، ولي الان نيازها خيلي بيشتر شده و انتظارات نيز تغيير کرده است. سامانه قبلي اگر در ابتداي دهه 90 بسيار جذاب بود، اما ديگر امروز پاسخ گوی همه نیازهای ما نمی باشد و لازم است که اين سامانه به روز شود و در تعامل با ساير سامانههاي بخش کشاورزي بتواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.

در ادامه مهندس رسولي به نکته بسيار مهمي اشاره نمود و گفت: از نظر ما کشاورز کسي است که در سامانه پهنهبندي اطلاعات خودش و زمينش و محصول وي ثبت شده باشد و کسي که مثلاً 100 هکتار زمين کشاورزي دارد ولي اطلاعاتش ثبت نشده باشد و يا اطلاعات شخصي آن وارد نشده باشد و يا کسي که الگوي کشت را رعايت نکرده باشد، در حقيقت کشاورز محسوب نميشود و مشمول دريافت انواع کودهاي يارانهاي نخواهد بود. ما متناسب با الگوي کشتي که تعريف شده است، کود در اختيار زارعان قرار ميدهيم و کاملاً بديهي است که در شرايطي که کشاورزان در خارج از الگوي کشت و يا توصيههاي وزارت جهاد کشاورزي اقدام به کاشت نمايند، شامل انواع حمايتهاي ما نخواهند بود. بهطورکلي ميتوان گفت که انواع کودهاي يارانهاي به محصولات استراتژيک و اساسي کشاورزي تعلق ميگيرد و نميتوانيم که هر کجا و در هر مناطقي که کشت صورت گيرد به آن کود يارانهاي اختصاص دهيم. به عبارت بهتر ما با تخصيص انواع کودهاي يارانهاي به محصولات استراتژيک و اساسي از کشت آنها حمايت نموده و کشور را در مسير رسيدن به خودکفايي و دستيابي به امنيت پايدار غذايي سوق ميدهيم.

در حال حاضر و با توجه به اولويتهاي وزارت جهاد کشاورزي، عمده کود يارانهاي تخصيص يافته به کشاورزان مطابق الگوی کشت، براي  محصولات اساسي کشاورزي ميباشد و بهطورکلي هدفگذاري ما اين است که کود، سم و بذر مورد نياز اين محصولات اساسي بهطور استاندارد تأمين بشود و نقصاني در تأمين نهادههاي اين محصولات اساسي وجود نداشته باشد و البته که اجرايي کردن کامل اين موضوع منوط به تأمين منابع لازم از سوي دولت است.

مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي درباره شبکه توزيع اين شرکت در سراسر کشور نيز گفت: ما قريب 3500 کارگزار يا فروشگاه عرضه نهادههاي کشاورزي در سراسر کشور داريم. کل توزيع اين شبکه بزرگ در قالب سامانهاي که توضيح داديم انجام ميشود و اين شبکه عمدتا بخش خصوصي ميباشد که البته ما تعداد قابل توجهی کارگزار از بخش تعاونی نیز داریم که در فرایند توزیع سهیم می باشند.

مهندس رسولي در ادامه صحبتهاي خود افزود: در دهه 80 اکثر کارگزاريهاي ما شامل شرکتهاي تعاوني بودند ولي با توجه به افزايش برنامه توزيع و عدم رشد مناسب اتحاديهها و تعاونيها، ما براي جبران اين موضوع از ظرفيت بخش خصوصي استفاده کرديم که انصافاً ارزيابي ما هم يک ارزيابي مثبتي از کارگزاران بخش خصوصي در کنار تعاونيها است. در حال حاضر 100 درصد توزيع انواع کود و سم ما توسط شبکه توزيع خودمان انجام ميشود. بهطورکلي در حال حاضر بيش از 65 درصد توزيع نهادههاي ما در سطح کشور توسط بخش خصوصي انجام ميشود و حتي در برخي از استانها بخش خصوصي کل عمليات توزيع کودهاي يارانهاي ما را انجام ميدهد. البته از ظرفيت مناسب شبکه تعاون روستايي هم که از قديمالايام جزء کارگزاران ما بودند، استفاده ميکنيم.

در سال جاري از 3 ميليون و 200 هزار تن برنامه توزيع انواع کودهاي يارانهاي در سطح کشور، توزيع حدود 300 هزار تن؛ که کمتر از 10 درصد آن ميباشد، برعهده سازمان و شبکه تعاون روستايي قرار گرفته است که ما نيز به آنها کمک کرديم و آنها را به پتروشيميها و شرکتهاي توليدکننده انواع کودهاي شيميايي يارانهاي معرفي نموديم.

وي در ادامه گفت: در حال حاضر و در کودهاي ازته، هزينه تمام شده دولت برای هر کيسه در حدود 700 هزار تومان است و اين در حالي است که ما به کشاورزان هر کيسه آن را 150 هزار تومان تحويل ميدهيم. يعني دولت اعتقاد دارد که اگر در طول سال يک عددي را بهعنوان يارانه کود بدهیم، خروجي آن براي بخش کشاورزي بسيار معنادار ميباشد و اثرات مثبت آن را در تولید محصولات کشاورزی خواهیم دید.

مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در بخش پاياني سخنان خود گفت: در سال جاری دولت رقم قابل توجهی را براي واردات گندم به کشور پیش بینی کرده بود که به دليل افزايش توليد داخلي، خوش بختانه بخش بسیار ناچیزی وارد کشور شد و بدین ترتیب صرفه جویی ارزی مناسبی به دست آمد. نظر کارشناسي ما اين است که اگر دولت تنها يک دهم آن مبلغ را به تأمين کود بدهد، کفايت ميکند و ما ميتوانيم با افزايش ميزان توليد در اراضي موجود، دولت را از واردات اين ميزان گندم و صرف هزينههاي ارزي بينياز نماييم.

در بسياري از کشورهاي توسعه يافته مانند چين، هند و بسياري ديگر از کشورها، يارانههاي زيادي به بخش توليد و همچنين توزيع انواع کودهاي شيميايي داده ميشود. بهطور مثال امسال هند يارانه کود اوره را به منظور حمايت بيشتر از کشاورزان، در دو مرحله افزايش داده است. اين حمايتها از توليد در بخش کشاورزي، در اکثر کشورهاي جهان در حال انجام است. در گزارش فائو که نزد بنده موجود ميباشد، در مقدمهاش نوشته شده است که مصرف بهينه کود، توليد محصولات کشاورزي را می تواند حتی تا 60 درصد افزايش دهد. البته نکتهاي که در اينجا وجود دارد اين است که در جاهايي که حاصلخيزي زمين پايين است، اين استفاده از انواع کودهاي شيميايي ميتواند حتی تا 100 درصد توليد محصول را افزايش دهد.

 

 

فایل خبر مصاحبه با مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با روزنامه ایران

اخبار برگزیده