اخبار

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي يکي از مهمترين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي ميباشد که بهعنوان اولين و بزرگترين زنجيره تأمين و توزيع نهاده های کشاورزي در ايران، وظيفه بسيار مهم تهيه، تأمين و توزيع انواع نهادههاي کشاورزي شامل کودهاي يارانهاي، سم و بذر را در سطح کشور برعهده دارد. اين شرکت تاکنون اين وظيفه حساس خود را به بهترين نحو ممکن در سطح کشور انجام داده و عليرغم وجود تمامي مشکلات در چند سال اخير و همچنين اثرات جنگ اوکراين بر بازار جهاني نهادههاي کشاورزي، تاکنون توانسته است تمامي کودهاي مورد نياز بخش کشاورزي کشور را به موقع تأمين نموده و در اختيار کشاورزان در اقصي نقاط کشور قرار دهد.

 

در همين راستا مهندس حميد رسولي، عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، در مصاحبه‌ای، به بيان آخرين دستاوردها و عملکرد شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال 1402 در زمینه تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای کشاورزی پایه پرداخت. پرداخت. مهندس رسولي در ابتداي سخنان خود گفت: در سال جاري در حوزه نهادههاي کشاورزي ما سه برنامه عمده را دنبال ميکنيم، يکي از آنها برنامه تأمين و تدارک کودهاي يارانهاي ميباشد که مقدار آن طبق برنامه ابلاغي وزارت جهاد کشاورزي 2.9 ميليون تن ميباشد. برنامه بعدي ما در حوزه سموم است که مطابق برنامه ابلاغي، چيزي در حدود يک و نيم ميليون ليتر بوده و همچنين در حوزه بذر محصولات اساسي نيز چيزي در حدود 10 ميليون کيلوگرم برنامه ابلاغي سال جاري ما ميباشد که تمام اينها براي سال 1402 ميباشند.

در حال حاضر توزيع 100 درصد کودهاي يارانهاي در سطح کشور توسط شرکت خدمات حمايتي کشاورزي انجام ميشود، برنامه سال جاري تأمين تدارک و توزيع کودهاي يارانهاي ما ميزان 2 ميليون و 900 هزار تن ميباشد که شامل 2 ميليون و يکصد هزار تن کودهاي ازته و 520  هزار تن کودهاي فسفاته و 280 هزار تن کودهاي پتاسه است. اين اعداد در واقع ريز برنامه کودي ابلاغي به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي براي سال 1402 ميباشد که تا پایان بهمن ماه در حدود 2 ميليون و 700  هزار تن يعني 93  درصد برنامه کودي ما محقق شده است و تقريباً 85 درصد اين ميزان کود به شبکه توزيع تزريق و از طريق کارگزاران ما در معرض فروش و مصرف کشاورزان عزيز قرار گرفته است. در اسفند ماه  نیز حدود 7  درصد ديگر برنامه شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، عملياتي خواهد شد. خوشبختانه در کودهايي که عمدتاً وارداتي ميباشند مانند کود پتاس عملکرد ما 100 درصد است و تاکنون ما کل 280 هزار تن کود پتاس که بسيار براي رشد گياهان مهم و حساس است را تامین نمودهايم.

نکتهاي که بايد در حوزه تولید داخلی کودهاي شيميايي يارانهاي عرض کنم اين است که از 93 درصد برنامهاي که تأمين و تدارک شده خوشبختانه در برنامه تأمين تدارک کودهاي يارانهاي 85 درصد آن توليد داخلي بوده و سهم واردات در سال جاري تا الان کمتر از 15 درصد ميباشد. اين هم يک اتفاق بسيار خوبي است که در حوزه کودهاي شيميايي افتاده است و سهم توليد داخلي در سالهاي گذشته بهطور مرتب افزايش پيدا کرده است.

در حوزه تأمين و تدارک بذور، عمدتاً توسط بخش خصوصي انجام ميشود، ولي براساس برنامهاي که توسط وزارت جهاد کشاورزي به ما ابلاغ شده است، در حوزه تأمين بذور محصولات اساسي مانند گندم، جو، برنج و دانههاي روغني بايستي فعاليت نماييم که تاکنون 100 درصد اين ميزان تأمين و تدارک شده است. البته ما در زمينه تأمين بذور سبزي و صيفي به هيچ عنوان کار نميکنيم و در حوزه سموم هم برنامهاي که توسط وزارت جهاد کشاورزي به ما ابلاغ شده است در حدود يک و نيم ميليون ليتر براي سال جاري ميباشد که در اين زمينه تأمين و تدارک 100 درصدي اين سموم را انجام داده و در حال توزيع اين سمها در سطح کشور از طريق کارگزاران خود ميباشيم.

در حال حاضر و با توجه به اولويتهاي وزارت جهاد کشاورزي، عمده کود يارانهاي تخصيص يافته به کشاورزان مطابق الگوی کشت، براي  محصولات اساسي کشاورزي ميباشد و بهطورکلي هدفگذاري ما اين است که کود، سم و بذر مورد نياز اين محصولات اساسي بهطور استاندارد تأمين بشود و نقصاني در تأمين نهادههاي اين محصولات اساسي وجود نداشته باشد و البته که اجرايي کردن کامل اين موضوع منوط به تأمين منابع لازم از سوي دولت است.

 

اخبار برگزیده