اخبار

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي يکي از مهمترين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي ميباشد که بهعنوان اولين و بزرگترين زنجيره تأمين و توزيع نهاده های کشاورزي در ايران، وظيفه بسيار مهم تهيه، تأمين و توزيع انواع نهادههاي کشاورزي شامل کودهاي يارانهاي، سم و بذر را در سطح کشور برعهده دارد. اين شرکت تاکنون اين وظيفه حساس خود را به بهترين نحو ممکن در سطح کشور انجام داده و عليرغم وجود تمامي مشکلات در چند سال اخير و همچنين اثرات جنگ اوکراين بر بازار جهاني نهادههاي کشاورزي، تاکنون توانسته است تمامي کودهاي مورد نياز بخش کشاورزي کشور را به موقع تأمين نموده و در اختيار کشاورزان در اقصي نقاط کشور قرار دهد.

 

در همين راستا مهندس حميد رسولي، عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، در مصاحبه‌ای، به بيان آخرين دستاوردها و عملکرد شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال 1402 برای ذخیره سازی مناسب انواع کودهای پایه کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت، پرداخت و گفت: در حال حاضر در حوزه ذخاير کودهاي يارانهاي ما داراي ذخاير مناسبي ميباشيم و هم با توليدکنندگان داخلي و هم با فروشندگان بينالمللي قراردادهايي را براي تأمين کودهاي مورد نياز کشت بهاره منعقد کردهايم که خوشبختانه دو تا از محمولههاي بزرگ وارداتي ما در همين هفته گذشته وارد کشور شدند و محموله سوم ما هم که در حوزه کودهاي فسفاته ميباشد به زودي وارد کشور ميگردد. ما همچنين قراردادهاي بسيار خوبي با توليدکنندگان داخلي کود نيز داريم که با توجه به حجم بسيار مناسبي که توليدات داخل دارا ميباشند، طبق برنامه از پيش تعيين شده، تا قبل از پايان سال جاري اين مقادير را تحويل خواهيم گرفت و براي کشت بهاره با ذخيره بسيار خوبي به اين مقطع حساس در ابتداي سال آينده وارد خواهيم شد.

مهندس رسولي در ادامه سخنان خود در رابطه با تأمين منابع کشت قراردادي و وضعيت کشت قراردادي در سطح کشور گفت: ما تاکنون تعهدات مربوط به کشت قراردادي خود را به صورت کامل انجام دادهايم و در مرحله اجرا 100 درصد، برنامه ابلاغي ما که شامل 4 برنامه کشت قراردادي در دو سال اخير بود انجام شده است.

نکته بسيار قابل توجهي که در زمينه فعاليتهاي شرکت خدماتي حمايتي کشاورزي وجود دارد اين است که عليرغم همه محدودیت های ریالی و ارزی و حتی قطع خوراک گاز شرکت های پتروشیمی به علت برودت هوا ما در سال جاري حتي يک مورد بحران يا کمبود کود را در کل کشور گزارش نداريم و در حوزه کودهاي کشاورزي و سموم و بذوري که تأمين آنها در تکليف دولت ميباشد، ما تاکنون حتي يک مورد در سال جاري گزارش کمبود نداشتهايم.

 

اخبار برگزیده