اخبار

به گزارش رایط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در جلسه ای که با حضور علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی و همچنین مدیر بازرگانی خارجی با هیئتی اعزامی از کشور قزاقستان در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردید، موضوع توسعه و گسترش همکاریهای دوجانبه از طریق واردات کودهای کشاورزی مونوآمونیوم فسفات و نیز خاک فسفات و همچنین مشخصات فنی و قیمت کودهای مذکور، نحوه و مکانیزم حمل کالا از مبدا و مقادیر مورد نیاز بخش کشاورزی ایزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، هیئت اعزامی از کشور قزاقستان آمادگی خود را برای تامین و صادرات کودهای کشاورزی دی آمونیوم فسفات و نیز سوپر فسفات تریپل به ایران اعلام نمودند.